Opleidingen en cursus

Als New Wine investeren we volop in goed theologisch onderwijs op mbo-, hbo- en wo-niveau, als vruchtbare bodem voor charismatische vernieuwing in plaatselijke kerken. We werken hierin samen met het Evangelisch College en de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht én met partnerorganisaties.

Wij bieden in samenwerking met andere partijen het volgende onderwijs aan:

Heb je vragen over het onderwijs? Mail naar anita.abbring@new-wine.nl. 

Wij geloven dat in elke kerk en geloofsgemeenschap God te vinden is en dat je daar al iets kunt proeven van Zijn Koninkrijk

Studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest (mbo en hbo)

Het studietraject ‘ Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ is een deeltijdonderwijsprogramma aan het Evangelisch College. We bieden dat aan in samenwerking met Vineyard Benelux, Rafaël Nederland, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (PVE) en het Evangelisch Werkverband.

In twee jaar leg je een stevig verband vanuit de theologie van het Koninkrijk. Het is vooral ook praktijkgericht: je wordt toegerust voor het werk in de kerkelijke gemeente. In het derde jaar kun je verder met de minor Charismatisch pastoraat.  

In het studietraject leer je onder andere te werken met de New Wine-cursussen:  

  • Luisterend Bidden (jaar 1)
  • Gebedsministry (jaar 2)
  • Gebedspastoraat (jaar 3)

Vanuit New Wine zijn ondermeer Anita Abbring, Jane Hempenius en Agnes Huizinga betrokken als vakdocenten. 

Doelgroep 
Het studietraject is voor (toekomstige)voorgangers, missionair pioniers, kerkelijk werkers en andere leiddinggevenden in de kerkelijke gemeente. Maar het is ook bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij gebed en pastoraat in hun gemeente. En nog breder: voor alle christenen die verlangen naar geloofsverdieping en meer kennis over Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. Je kunt de studie volgen als een zelfstandig traject of als onderdeel van een deeltijdstudie theologie aan het Evangelisch College. 
 
Je kunt het traject volgen op twee niveaus:
– A-student (mbo-niveau, nadruk op de praktijk, 4 ec per jaar)
– B-student (hbo-niveau, praktijk en theologische doordenking, 8 ec per jaar)

Eerstvolgende studietraject

Een nieuw studietraject start in september 2023. De online startbijeenkomst is op dinsdagavond 5 september. 

 
 
 

PEP-cursus Charismatische vernieuwing

Met de PEP-cursus Charismatische vernieuwing (6 ec) maak je op academisch niveau kennis met de theologie van de charismatische vernieuwing en je doordenkt die vanuit protestants/gereformeerd perspectief. 

Je ontwikkelt zicht op de breedte van de pentecostale en charismatische bewegingen. Je verkent de theologie van het Koninkrijk als ‘enacted, inaugurated eschatology’ en hoe dit perspectief doorwerkt in christologie, soteriologie en pneumatologie. Je gaat volop in op het spanningsveld van het ‘reeds’ en ‘nog niet’, en de betekenis van gebrokenheid en lijden, bijvoorbeeld in de bediening van genezing. In een tweedaagse retraite proef je óók aan de praktijk van charismatische vernieuwing en ontdek je hoe je er in je eigen kerk invulling aan zou kunnen geven.
De cursus bestaat uit vier collegebijeenkomsten, een tweedaagse retraite rond luisterend bidden en gebedsministry. Je krijgt een afsluitend college waarin je een presentatie geeft. De docenten zijn Hans Burger (TU Kampen|Utrecht) en Ronald Westerbeek (New Wine), retraitebegeleider is Agnes Huizenga.

Doelgroep
Deze PEP-cursus is voor predikanten, theologen en kerkelijk werkers in het kader van hun permanente educatie. De cursus wordt ook aangeboden als keuzevak in de predikantsmaster aan de TU Kampen|Utrecht (6 ec). Ook  masterstudenten van andere predikantsopleidingen kunnen deze master volgen.

Eerstvolgende cursus
Wanneer de eerstvolgende cursus begint, is nog onbekend. 

Interesse? Lees het interview met oud-cursisten op de site van OnderWeg

We versterken lokale kerken en geloofsgemeenschappen, omdat wij geloven dat zij voorposten zijn van Gods Koninkrijk

Master Christelijke spiritualiteit

In de eenjarige master Christelijke spiritualiteit (60 ec) – waarin we samenwerken met TU Kampen|Utrecht en Contemplatio.nl  – verken je de groeiende belangstelling voor spiritueel leven in kerk en samenleving en ga je ook aan de slag met je eígen spiritualiteit. Hoe kunnen we spirituele bronnen binnen de christelijke tradities herontdekken en vruchtbaar maken?

De master biedt onder andere modules over: 

  • contemplatieve spiritualiteit (denk bijvoorbeeld aan lectio divina en centrerend gebed)
  • charismatische spiritualiteit (spiritualiteit van het Koninkrijk van God, ontvankelijk gebed, herkennen van Gods stem, charismatisch pastoraat)
  • gereformeerd-protestantse spiritualiteit (met aandacht voor schepping, Woord van God en kruis)

Deze opzet is gekozen vanuit het verlangen dat deze drie tradities van christelijke spiritualiteit elkaar bevragen en verrijken. Daarnaast zijn er enkele retraites en maak je kennis met geestelijke begeleiding. De docenten zijn o. Ad de Bruijne, Hans Burger, Jos Douma, Ingeborg te Loo, Ronald Westerbeek en Mark Hage.

Doelgroep
De masteropleiding staat open voor iedereen die zich op academisch niveau wil verdiepen in de christelijke spiritualiteit, maar richt zich in het bijzonder op predikanten, missionair pioniers en geestelijk verzorgers die zich met oog op hun werkpraktijk verder willen bekwamen. Daarnaast kunnen bachelorstudenten theologie met deze studie afstuderen op masterniveau.

Eerstvolgende master
Wanneer de volgende master ‘Christelijke spiritualiteit’ is, is nog niet bekend. Heb je eerst een premasterprogramma nodig? Die kun je in de voorafgaande periode doen.